Prehlásenie o autorských právach

Bez súhlasu vedenia a vlastníkov portálu nesmie byť obsah tejto stránky skopírovaný alebo šírený.

Fantasy-svet.sk je portál tvorený predovšetkým fanúšikmi, nevlastní autorské práva k prezentovaným literárnym, obrazovým a obrazovo-zvukovým dielam a predstavuje iba sprostredkovateľa informácií. Všetky zverejnené texty však podliehajú autorskoprávnej ochrane, ak nie je uvedené inak.

Autor článku, reportáže, krátkej novinky, rozhovoru, recenzie, prípadne iného diela, na ktoré vlastní autorské práva (ďalej len diela), ostáva majiteľom týchto práv aj po jeho zaslaní redakcii portálu Fantasy-svet.sk, a to bez ohľadu na to, či ide o redaktora, recenzenta alebo bežného návštevníka/užívateľa portálu.

Autor zaslaním svojho diela udeľuje prevádzkovateľom portálu Fantasy-svet.sk neodvolateľný súhlas toto dielo uverejniť na dobu, ktorú považujú za vhodnú, a to na akomkoľvek mieste (prípadne viacerých miestach naraz) v rámci celej internetovej stránky Fantasy-svet.sk a všetkých jej subdomén, vrátane externých stránok, ktoré sú oficiálnymi súčasťami tejto internetovej stránky.

Zakázané je kopírovať akúkoľvek časť tohto portálu*, pokiaľ:

a) nebude na viditeľnom mieste na internetovej stránke (alebo blogu), ktorá od portálu Fantasy-svet.sk materiál prebrala, umiestnený odkaz na pôvodný zdroj, t.j. na portál Fantasy-svet.sk.

b) vám nebude udelený písomný súhlas prevádzkovateľmi internetovej stránky Fantasy-svet.sk na skopírovanie konkrétnej časti obsahu. Tento súhlas je len jednorazový a oprávňuje umiestniť len tú časť obsahu, na ktorú sa vzťahuje písomný súhlas udelený prevádzkovateľmi portálu Fantasy-svet.sk.

* t.j. obsah, HTML/CSS/PHP zdrojový kód, grafické prvky, atď.

Informácie o prevzatí výhry

Výhru posielame vždy do konca ďalšieho mesiaca po ukončení súťaže. O jej odoslaní výhercu informujeme e-mailom alebo prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku.

Výhra je odoslaná slovenskou poštou doporučene, pokiaľ sa vráti ako nevyzdvihnutá v odbernej lehote, výherca bude znova kontaktovaný a v prípade záujmu sa mu výhra zašle na jeho náklady.

Ak výherca neodpovie do 10 kalendárnych dní, výhra prepadá a bude zaradená do ďalšej súťaže.